en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

За дома

Обект на застраховане

С този тип застраховки си осигурявате пълно застрахователно покритие на имуществото на физически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.

Покрити рискове

Тези застраховки покриват всички или част от следните рискове:

 • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Случайно счупване на стъкла и витрини;

Цена на застраховката

Премията по застраховката се формира в зависимост от:

 • Застрахователна сума
 • Избраните покрития
 • Локация на имуществото
 • Вид стоителство
 • Охранителни мерки (Железни врати, аларма, СОТ и др.)
 • За повече информация може да се свържете с нас

За сключване на застраховката

За сключване на застраховката не е неободимо да бъде извършван оглед. Попълва се предложение, в което се записва застрахователната сума на която клиента иска да застрахова имуществото си, като тя трябва да бъде максимално близка до реалната стойност на имуществото. В зависимосто от избраният застраховател и продукт може да се направи опис на застрахованото движимо имущество по полицата. За допълнителна информация и за да сключите застраховка може да се свържете с нас.

Ако сте под наем

Ако сте под наем, можете да застраховате само движимото имущество, техника и оборудване, които са Ваша собственост. Можете да изберете комбинация от рискове, които Ви удовлетворяват в максимална степен.

Застраховка в полза на банка

При отпускане на ипотечен кредит, банката-кредитор може да изиска от вас Имуществена застраховка  в нейна полза. Имуществената застраховка се отнася за имуществото, което ще служи като обезпечение на кредита.


По принцип рискове, които банките изискват да бъдат покрити по застраховката са:

 • пожар
 • природни бедствия
 • включително земетресение.

Някои банки могат да поискат да бъдат включени и други покрития, както и да наложат ограничения върху прилаганите от застрахователите самоучастия.

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ